CF PENYA BLANC I BLAVA DE LA ROCA.

Reglament de Règim
Intern

Aprovat per la junta
directiva de l’entitat en la seva reunió del dia 5 d’abril de 2013.

Preàmbul:

La pràctica esportiva
en general, i del futbol en particular, genera en les persones, a més de benestar
i salut, l’arrelament social i l’adquisició d’un bon nombre de valors i
actituds positives.

D’aquests valors
podem esmentar els relacionats amb el treball en equip, la perseverança i
l’esforç personal i col•lectiu, el respecte per un mateix i pels demés i
l’acceptació de normes i principis de convivència imprescindibles per a la vida
en societat.

L’esport del futbol
reuneix característiques que el fan idoni per a l’aprenentatge i integració
dels valors a partir de la infantesa i l’adolescència.

Es tracta d’un esport
d’equip amb una important dificultat tècnica, tàctica i física on el treball
cooperatiu és de vital importància, per sobre de les individualitats o trets
personals rellevants d’algun/a esportista.

El CF Penya Blanc i
Blava vol que l’aplicació d’aquests valors, reflectits en el present Reglament
de Règim Intern, serveixi per a un millor desenvolupament físic, social i ètic
de tots/es els seus/ves integrants.

Finalment es pot dir
que és una aspiració legítima el desitjar que els/les jugadors/es de les
categories inferiors es preparin per a ocupar en el futur un lloc destacat en
els equips amateurs del club.

Article primer:

 1. El present reglament intern entrara en
  vigor a partir de 1 de setembre de 2013. 
 2. El present reglament crea un conjunt de
  normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del Club.
 3. Totes aquelles persones que integren la
  disciplina del Club es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present
  Reglament de Règim Intern.
 4. Correspon al Club, a traves de la seva Junta
  Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no es
  trobin en el present Reglament de Règim Intern.

 

 

 

 

Article segon:

 1. Es consideren normes d’aplicació
  subsidiàries, en els seus respectius àmbits, el Reglament General de la Federació
  Catalana de Futbol i l’Estatut del Directiu.
 2. Òrgans i col·lectius: La representació, govern
  i administració del Club correspon a la Junta Directiva, establint el
  funcionament dels seus equips esportius d’acord amb els següents òrgans i
  col·lectius:

a)
Junta Directiva

b) Comissió
Esportiva

c) Coordinadors/es esportius/ves

d)
Entrenadors/es

e)
Delegats/des

f) Jugadors/es

g)
Pares/Mares/Tutors legals/Familiars en general

3. Amb les funcions i competències que aquest
Reglament explicita, també es considerarà com a òrgan del Club la Comissió
Disciplinària.

 

Article tercer: De la
Junta Directiva

1.
La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió del Club, assumint les funcions
de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències que li
encarreguen els Estatuts.

2. Les
deliberacions de la Junta Directiva són sempre secretes, i els seus acords
només es faran públics quan sigui imprescindible per al bon funcionament del
Club.

3. En qualsevol cas,
es rendiran comptes de tots els acords presos per la Junta Directiva                davant l’Assemblea General de
socis/òcies del Club.

4. El formar part de
la Junta Directiva és incompatible amb el fet de rebre retribucions per part
del Club.

4.1 El seu
comportament, tant individual com col·lectiu, ha de ser sempre responsable. No
han d'oblidar mai que són integrants del Club, al qual representen en tot
moment, donant una imatge positiva del mateix.

Article quart: De la
Comissió Esportiva

1. Serà l'encarregada
de:

a) Fer el seguiment del programa esportiu. b)
Marcar els criteris pedagògics. c) Gestionar tot allò relacionat amb els/les coordinadors/es
esportius/ves, els/les entrenadors/es i els/les delegats/des. d) Proposar a la
Junta Directiva el nomenament i el cessament d’entrenadors/es i de
delegats/des. e) Resoldre les queixes de familiars o d’esportistes o qualsevol
altre conflicte esportiu, llevat els de tipus disciplinari, que puguin existir
durant la temporada, i que no hagin estat resoltes prèviament pel/per la
Coordinador/a Esportiu/va.

2. La Comissió Esportiva està formada per: a)
El/la president/a de la Junta Directiva o el/la vicepresident/a en qui aquest/a
delegui. b) Els/les coordinadors/es esportius/ves. c) Dos membres més de la
Junta Directiva, escollits/des per acord de la mateixa

Article cinquè:
Dels/de les Coordinadors/es esportius/ves

1. El seu nomenament
i cessament es produeix per acord de la Junta Directiva.

2. Seran els/les
màxims responsables del seu àmbit esportiu, sens perjudici de les competències
atribuïdes a la Comissió Esportiva.

3. Els hi corresponen
l'organització i la proposta de totes les activitats esportives que es
realitzin, vetllant per la seva coordinació i el seu seguiment.

4. Les funcions
bàsiques, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

4.1. Presentar cada
temporada, a la Comissió Esportiva, per la seva aprovació posterior per part de
la Junta Directiva, el projecte i programa esportiu.

4.2. Planificar i programar les competicions i
activitats en les que participi el Club.

4.3. Elaborar els
horaris i la distribució dels grups de treball, tenint en compte la programació
de la resta d’activitats esportives, d’acord les directrius de la Comissió
Esportiva.

4.4. Exercir el
comandament del personal esportiu adscrit a l'organigrama establert.

4.5. Confeccionar els
grups, equips, representats, etc. així com el nombre de jugadors per equip i nivells
en les activitats a desenvolupar, en base al projecte i programació esportiva.

4.6. Participar
activament en el control i seguiment, de la metodologia de treball vetllant per
la seva coherència amb el projecte esportiu del Club per a la formació dels/de
les esportistes i els/les entrenadors/es.

4.7. Supervisar les
diferents competicions dels equips del Club, dins el seu àmbit.

4.8. Gestionar i
programar les activitats esportives, actes esportius, socials, etc. en les que
participin esportistes i equips del Club.

4.9. Supervisar
l'inici puntual dels entrenaments, vetllant per l'harmonia de les relacions
interpersonals dels esportistes.

4.10. Controlar i
gestionar els assumptes col·laterals a l'activitat esportiva, com la
utilització del material esportiu que es fa servir al llarg del procés
d’entrenament i joc, tenint cura de la seva conservació i de la seva possible
renovació.

4.11. Gestionar i,
sis s’escau, resoldre les queixes de familiars o d’esportistes, o qualsevol
altre conflicte esportiu del seu àmbit, llevat els de tipus disciplinari.

4.12. Gestionar la
suplència d’entrenadors/es en cas d'absència o malaltia.

4.13. Assistir
pedagògicament als/a les entrenadors/es, garantint una continuïtat en la tasca
que realitzen durant la temporada.

4.14. Complir i fer complir el Reglament de
Règim Intern, vetllant per la seva correcta aplicació.

4.15. Altres funcions
que li siguin encomanades per la Junta Directiva i/o la Comissió Esportiva.

4.16. El seu
comportament ha de ser sempre responsable. No ha d'oblidar mai que és integrant
del Club, al qual representa en tot moment, donant una imatge positiva del
mateix.

Article sisè:
Dels/de les Entrenadors/es

1. Són els
responsables màxims dels equips que li són assignats.

2. El seu nomenament
i cessament serà acordat per la Junta Directiva, a proposta de la Comissió

Esportiva.

3. Els/les
entrenadors/es han de ser conscients que pertanyen a un club, per la qual cosa:

a) Actuaran com a
orientadors/es, desenvolupant una tasca tècnica i educativa.

b) Donaran les
explicacions i els ensenyaments per tal que els/les esportistes creixin des del
punt de vista esportiu (progrés futbolístic) i personal.

4. La tasca de
formació i seguiment personal de l'esportista, delegada inicialment sobre
els/les entrenadors/es, tindrà el suport en tot moment del/de la Coordinador/a
Esportiu/va del seu àmbit.

5. Les funcions
bàsiques, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

5.1. Aplicar la metodologia de treball
coherent amb el projecte esportiu del Club per a la formació dels esportistes,
complint amb els criteris fixats pel/per la Coordinador/a Esportiu/va. 5.2.
Tenir cura de tots i cadascun dels/de les jugadors/es, amb l’objectiu de
prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l'esportista.

5.3. Controlar, estudiar
i fer el seguiment del rendiment esportiu, l'evolució, l'aprenentatge de
l'equip en general i de cadascun dels/de les esportistes en particular.

5.4. Ha de detectar,
solucionar i/o comunicar al/a la Coordinador/a Esportiu/va, si s'escau, la
problemàtica que hi pugui haver entorn al seu equip.

5.5. Portar un
registre de les faltes d'assistència (justificada o no), puntualitat i
incidències en el decurs dels entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.)
essent el responsable de comunicar-ho al/a la Coordinador/a Esportiu/va.

5.6. Conèixer el
Reglament de Règim Intern, concretament els seus valors i objectius generals,
atès que tenen l'obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l'àmbit de la
seva responsabilitat.

5.7. Donar exemple en
tot moment de conducta (indumentària, actitud de respecte pel contrari i els
àrbitres, etc.) tant al recinte propi com en els desplaçaments.

5.8. Tenir sempre un
comportament responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant
respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d'oblidar
mai que són integrants del Club, representant-lo en tot moment i donant una
imatge positiva del mateix.

5.9. L'entrenament és
l'eina que disposen, sota les pautes marcades pel/per la Coordinador/a Esportiu/va,
per dur a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels
esportistes.

5.10. Són
responsables de complir i fer complir en els entrenaments les següents
qüestions:

a) Control de l'assistència i la puntualitat
dels/de les esportistes al seu càrrec, per tal de fer complir amb els horaris
establerts.

b) Preparació i cura
del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús del mateix.

c) Confeccionar el
programa d'entrenament (exercicis, jocs, etc.) amb suficient antelació en base
a la guia de treball prevista a la planificació esportiva.

d) El desenvolupament de l'entrenament es farà
dins l’ambient educatiu, de motivació i d’esforç que sempre ha d'acompanyar
als/a les jugadors/es del Club.

e) Controlar que la
indumentària d'entrenament sigui la facilitada pel Club.

f) Controlar el vestidor, tant a l'arribada
com a la finalització de l'entrenament, la seva tasca finalitza quan marxa
el/la darrer/a esportista al seu càrrec.

5.11. Són responsables de complir i fer
complir en els partits les següents qüestions:

a) Puntualitat i
control d’assistència en el lloc de concentració establert, per tal de fer
complir els horaris establerts.

b) S’exigeix que
estiguin a les instal·lacions amb antelació suficient per la preparació de
l'inici de partits i assignació de vestidors abans de començar a rebre els/les
esportistes.

c) Control de vestidor, tant a l’arribada com
a la finalització del partit, ja que la seva tasca finalitza quan marxa el/la
darrer/a esportista al seu càrrec.

d) Control que la indumentària
de partit (xandall i roba de competició) sigui la facilitada per l’entitat, i
que és obligatòria per tot/a esportista.

e) El seu
comportament en els partits de competició ha de ser sempre coherent amb els
objectius fixats pel Club.

F) Exceptuant en el
cas de les categories amateurs, procurarà de fer participar en el joc a tots/es
els/les jugadors/es que ha convocat pel partit, en consonància a la filosofia
del Club.

g) Els partits de competició és l’element
bàsic de que disposa per fer que els esportistes valorin la importància del joc
i del sentit de participació com a equip, per fomentar l’esperit de sacrifici i
millora de superació personal i col·lectiva.

5.12. Tenen
l’obligació d’assistir a les reunions de treball convocades pel/per la
Coordinador/a Esportiu/va del seu àmbit, així com les convocades per la
Comissió Esportiva.

Article setè:
Dels/de les Delegats/des

1. Els/les
Delegats/es dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb
l’entrenador/a per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels
partits.

2. Són nomenats/des
per la Junta Directiva, a proposta de la Comissió Esportiva.

3. A tots els efectes
són els/les representants del Club en qualsevol partit que es disputi.

4. Les funcions bàsiques, els drets i les
obligacions dins el seu àmbit són:

a) Facilitar la tasca
organitzativa de l’equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística,
etc. i altres que li siguin encomanades per l’Entrenador/a, el/la Coordinador
Esportiu/va i la Comissió Esportiva.

b) Representarà
l’equip als partits que es disputin, essent l’enllaç entre el Club, el Club
contrari i l’àrbitre o àrbitres assignats.

c) Els/les
Delegats/des no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques de
l’entrenador/a. En cas d’absència del/de la tècnic/a, el/la Coordinador/a
Esportiu/va corresponent nomenarà la persona per a fer aquesta funció.

d) El seu comportament ha de ser sempre
responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als
contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són
integrants del Club, representant-lo en tot moment i donant una imatge positiva
del mateix.

e) Comunicarà al/a la Coordinador/a
Esportiu/va qualsevol incidència que s’hagi produït en un partit o en un
entrenament.

f) Tindrà actualitzades les fitxes dels/de les
seus/ves jugadors/es.

g) Haurà de controlar
el contingut de l’acta arbitral, en especial el resultat, els canvis i les
targetes.

h) En els partits en
camp propi, serà el responsable de rebre i atendre als equips visitants i a
l’àrbitre o àrbitres del partit i els hi indicarà quin vestidor tenen assignat.

i) Acompanyarà a
l’àrbitre o als/a les àrbitres des del terreny de joc fins al vestidor, tant al
descans del partit com a la fi del mateix, vetllant, si calgués, per la seva
integritat física.

j) És el responsable
de coordinar les sortides i els desplaçaments dels partits a camp contrari. k)
Els dies de partit, serà el darrer en sortir del vestidor i procurarà que ningú
s’oblidi la indumentària i que tots/es els/les jugadors/es siguin recollits, si
és el cas, pels seus pares o tutors legals.

 

 

 

Article
vuitè:
Dels/de les Jugadors/es

1. Adquireixen la
condició de jugadors/es del Club en el moment que s’inscriuen voluntàriament en
el mateix.

2. L’objectiu
fonamental dels/de les jugadors/es ha de ser el de formar-se com a persones,
físicament, socialment i moralment, mitjançant la pràctica de l’esport.

3. S’agruparan en les
diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu
del Club.

4. Els objectius
específics, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

a) Assistir als
entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el
calendari esportiu, respectant els horaris establerts i el material esportiu.

b) Respectar als/a
les Entrenadors/es i el grup de treball assignat.

c) Caldrà comunicar l’absència a entrenaments
i competicions al/a la seu/va Entrenador/a i/o al/a la Coordinador/a
Esportiu/va, com a compromís de responsabilitat.

d) Obligatorietat per
a tots/es els/les jugadors/es d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i
competició) la indumentària corresponent.

e) És obligatori
dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica (sempre
que les instal·lacions ho permetin) ja que tenir una bona imatge, neta i
acurada, és primordial per a la imatge del Club.

f) El comportament de
tots/es i cadascun/es dels/de les jugadors/es ha de ser sempre responsable,
tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als
arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del
Club representant-lo en tot moment i donant una imatge positiva del mateix.

g) El comportament
dels/de les jugadors/es es regularà mitjançant allò indicat al Règim
Disciplinari que han de conèixer, respectar i complir.

h) Cal estar al
corrent de pagament de les quotes del Club. En cas contrari el/la jugador/a,
encara que participarà dels entrenaments del seu equip, no serà convocat a
partits oficials fins l’abonament de les quotes pendents. En situacions
atípiques o especials, la Junta Directiva determinarà les actuacions que calgui
dur a terme.

i) Quan un jugador/a
desitgi tramitar la baixa per abandonar l’entitat, haurà de sol·licitar i
motivar la seva petició davant l’entrenador/a i el/la Coordinador/a
Esportiu/va. En qualsevol cas, si té quotes pendents, no obtindrà la baixa fins
que aquestes hagin estat abonades.

j) Cap jugador/a
podrà entrenar o realitzar proves amb un altre club sense l’autorització
expressa de la Comissió Esportiva.

k) No utilitzarà, en cap cas, ni en els
entrenaments, ni en els partits, rellotges, polseres, anells, collars, pírcings,
gorres, viseres o altres objectes que puguin causar lesions, tant al/a la
portador/a, com als/les companys/es o als/a les adversaris/àries.

l) Els/les jugadors/es que vinguin abans de
l’horari establert, al partit o als entrenaments, s’han d’abstenir de jugar a
les instal·lacions amb pilotes, siguin pròpies o del Club. Tanmateix, No poden
accedir a les zones on d’altres equips estiguin entrenant o competint en aquell
moment.

Article novè:
Dels/de les Pares, Mares, Tutors/es
legals i Familiars en general

1. Els pares/mares,
els tutors legals i la resta de familiars dels/de les jugadors/es, són una part
molt important i necessària pel correcte funcionament del Club per a poder
assolir els objectius educatius i esportius fixats.

2. En el moment que
inscriuen voluntàriament als/a les seus/es fills/es o familiars a l’entitat,
adquireixen els següents compromisos:

a) Procurar
l’assistència dels/de les seus/es fills/es o familiars a tots els entrenaments
i competicions.

b) Participar en les
activitats acordades en el calendari esportiu de l’entitat, respectant els
horaris establerts i el material esportiu indicat prèviament pel Club.

c) El comportament ha
de ser sempre responsable i exemplar, propi de la filosofia que promou el Club,
tant en els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en
tot moment respecte i educació vers als/a les jugadors/es, àrbitres,
tècnics/ques i públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del
Club, representant-lo en tot moment, donant una imatge positiva del mateix.

d) Evitaran de
realitzar comentaris tècnics o tàctics als/a les Entrenadors/es o esportistes
en el decurs dels entrenaments i de les competicions.

e) Procuraran
afavorir la participació activa dels/de les seus/ves fills/es o familiars
(jugadors/es) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que
aquesta sembli.

f) Qualsevol
problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de
l’entitat ha de dirigir-se al/a la Coordinador/a Esportiu/va, essent aquest/a
l’encarregat/da de fer arribar la proposta en qüestió la Comissió Esportiva o,
si fos el cas, a la Junta Directiva, tractant-se el tema amb la major rapidesa,
discreció, respecte i claredat possible.

g) Els pares/mares, tutors legals i familiars
en general que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius
que vol impulsar l’entitat, seran avisats formalment per la Junta Directiva, i
en cas de reiteració en la seva actitud, podran ser objecte de sanció disciplinària.

h) És important que
sàpiguen que la inscripció del/de la seu/a fill/a o familiar no inclou
l’elecció d’equip o d’Entrenador/a. La inscripció inclou l’ensenyament i
l’aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels/de
les jugadors/es. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició
tàctica en els partits.

i) Està prohibida la seva entrada als terrenys
de joc, la zona de vestidors o les banquetes, tant als entrenaments com als
partits. j) Només es permetrà l’accés a la zona de vestidors, si s’escau, per a
l’acompanyament dels/de les jugadors/es més petits/es, abans i desprès de
l’entrenament i/o del partit.

k) Els pares, les
mares, els/les tutors/es legals o els familiars en general dels jugadors/es més
petits són els responsables d’acompanyar i recollir els/les seus/es fills/es o
familiars abans d’iniciar el partit o l’entrenament, així com un cop finalitzat.
En cap cas els jugadors/es més petits poden romandre sols a les instal·lacions
del Club fora de l’horari d’entrenament o partit.

Article desè:
Del Règim Disciplinari

1. Els membres de la
Junta Directiva en general, els/les Coordinadors/es Esportius/ves, i els/les
Entrenadors/es en particular, tindran especial cura en la prevenció de les
actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte
i la col·laboració constant i directa amb els pares, les mares, els/les
tutors/es legals i els familiars en general dels/de les esportistes
afectats/es.

2. El present Règim
Disciplinari serà d’aplicació per a tots/es els/les membres que formen part del
Club, inclosos els pares, les mares, els/les tutors/es legals i els familiars
en general.

3. Les faltes són
conductes o actes contraris als valors que ha definit el Club i que resulten
perjudicials per al funcionament o la imatge del mateix.

4. Les faltes poden
ser catalogades com a: lleu, greu o molt greu.

5. Es considera falta
lleu:

a) Les faltes
injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de
competició i actes acordats en el calendari esportiu del Club.

b) Actitud passiva
durant el transcurs d’entrenaments i/o competicions que alteri lleument el
desenvolupament normal de les activitats del Club.

c) Petites mostres de
desconsideració i/o incorrecció amb els membres del Club, equips contraris,
àrbitres i espectadors, que donin una imatge negativa del mateix.

d) El deteriorament lleu, causat
intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes
i pertinences d’altres membres del Club.

e) Incompliment de
l’obligatorietat per part dels/de les jugadors/es i altres membres del Club
d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària
corresponent que li ha estat facilitada.

f) La comissió
d’actes o qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de
les activitats socials o esportives.

6. Es considera falta
greu:

a) La reiteració (dos
cops o més, en el decurs d’un mes natural) de faltes injustificades de
puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes
acordats en el calendari esportiu del Club.

b) La reiterada i
continuada falta de respecte amb els/les companys/es, entrenadors/es o altres
membres del Club, així com qualsevol comportament incorrecte i/o manca de
respecte de caràcter greu durant els entrenaments, competicions i
desplaçaments, o als equips contraris, àrbitres, espectadors, etc.

c) El deteriorament
greu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o
dels objectes i pertinences d’altres membres del Club.

d) Els actes
d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres del Club i/o altres que
deteriorin la imatge del mateix. e) Les amenaces greus als membres del Club i/o
altres que deteriorin la imatge del mateix.

f) Els actes
deliberats i injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de
les activitats del Club.

g) La comissió de forma reiterada d’altres
faltes lleus que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives
i/o la convivència.

7. Es considera falta
molt greu:

a) Els actes
d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres del Club i/o
d’altres que deteriorin la imatge del mateix.

b) L’agressió física o l’amenaça molt greu a
membres del Club o d’altres clubs, així com a
àrbitres, espectadors, etc. amb greu perjudici per la imatge del
mateix.

c) El deteriorament
molt greu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions
o dels objectes i pertinences d’altres membres del Club.

d) La comissió de
forma reiterada d’altres faltes greus que alterin greument el normal
desenvolupament de les activitats esportives i/o la convivència.

8. Sancions

8.1. Les faltes de conducta tipificades com a
lleus podran ser sancionades pel/per la Entrenador/a i/o el/la Coordinador/a
Esportiu/va.

8.2. La Comissió
Disciplinària serà l’encarregada d’imposar les sancions per les faltes
tipificades com a greus i molt greus.

8.3. La Comissió
Disciplinària estarà formada per un/a vicepresident/a i dos/ues integrants més
de la Junta Directiva, nomenats per acord de la mateixa.

8.4. Si l’afectat/da
és un/a jugador/a, també formaran part de la Comissió Disciplinària el/la
Coordinador/a Esportiu/va i l’Entrenador/a corresponents.

8.5. L’/la
instructor/a de l’expedient disciplinari, assistirà a les reunions de la
Comissió Disciplinària amb veu però sense vot.

8.6. En el cas
dels/de les jugadors/es, la comissió d’una falta lleu comportarà una sanció
consistent en un apercebiment, que pot ser verbal o escrit.

8.7. En el cas
dels/de les jugadors/es, la comissió d’una falta greu comportarà una sanció
mínima de tres dies naturals i màxima de trenta dies naturals d’exclusió
d’entrenaments i de competició.

8.8. En el cas
dels/de les jugadors/es, la comissió d’una infracció molt greu comportarà una
sanció mínima de més de trenta dies naturals d’exclusió d’entrenaments i de
competició, i essent la màxima l’apartament definitiu de l’entitat i la baixa
immediata com a esportista.

8.9. En el cas dels pares, les mares, els/les
tutors/es legals o els familiars en general dels/de les jugadors/es, es podrà
prohibir l’accés a les instal·lacions del Club:

a) Per faltes lleus, fins a sis dies naturals.

b) Per faltes greus, des de set dies natural’s
fins a trenta dies naturals.

c) Per faltes molt greus, des de més de trenta
dies naturals fins a un any natural.

8.10. En el cas
dels/de les socis/òcies del Club:

a) Per faltes lleus,
prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club fins a sis dies naturals o
suspensió dels drets socials fins a un màxim de trenta dies.

b) Per faltes greus,
prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club des de set dies naturals
fins a trenta dies naturals o suspensió dels drets socials de més de trenta
dies i fins a un màxim de noranta dies.

c) Per faltes molt
greus, prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club des de més de noranta
dies naturals i fins a un màxim un any natural, o suspensió dels drets socials
de més de noranta dies i fins a l’expulsió definitiva.

Article onzè:
Procediment sancionador.

1. No es podran imposar sancions per faltes
greus o molt greus, sense la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari.

2. La Comissió
Disciplinària designarà un/a instructor/a per iniciar l’expedient d’ofici,
el/la qual escoltarà les raons de l’Entrenador/a i/o del/de la Coordinador/a
corresponent, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit de les
faltes i l’elevarà en un termini màxim de cinc dies naturals a la Comissió
Disciplinària.

3. Un cop rebut el
trasllat de l’informe per la Comissió Disciplinària, s’iniciaran les actuacions
que es considerin adients per tal de decidir, en un termini màxim de cinc dies
naturals, la seva tramitació o el seu sobreseïment, d’acord amb les circumstàncies
que així ho aconselli.

4. Si es decideix la
tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’/la interessat/da, al/la
jugador/a, als seus pares o tutors legals, a l’Entrenador/a i al/la
Coordinador/a Esportiu/va, que podran presentar les al·legacions i/o les
justificacions que estimin adients.

5. La resolució de
l’expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de quinze dies
naturals des de la data d’inici del mateix.

6. En el moment de
resoldre l’expedient disciplinari i a efectes de graduar l’aplicació de la
sanció que procedeixi, es tindrà en compte les circumstàncies concurrents.

7. La resolució de la
Comissió Disciplinària es podrà recórrer davant la Junta Directiva abans de
cinc dies des de la seva comunicació a l’/la interessat/ada.

8. La Junta Directiva
s’haurà de pronunciar sobre el recurs abans de transcorreguts cinc dies des de
la seva presentació.

9. La decisió final
de la Junta Directiva davant un recurs sobre una sanció aprovada per la
Comissió Disciplinària es considerarà ferma a tots els efectes.

10. En qualsevol cas,
les resolucions d’obertura d’expedient, de sobreseïment, de sanció per falta
greu o molt greu, i s’escau, de resolució de recurs, seran comunicades al/a la
interessat/da per escrit, i en el cas de menors d’edat, a la seva família.

11. Pel que respecta
als menors d’edat, s’informarà sempre a la família, tant del procés en general
com de les diferents fases del mateix, a mesura que aquestes es vagin produint.

Disposició final

Aquest Reglament de Règim Intern serà
vigent a partir de l’1 de setembre de 2013.