Regim intern

Regim Intern

CF PENYA BLANC I BLAVA DE LA ROCA.

Reglament de Règim Intern

Aprovat per la junta directiva de l’entitat en la seva reunió del dia 5 d’abril de 2013.

Preàmbul:

La pràctica esportiva en general, i del futbol en particular, genera en les persones, a més de benestar i salut, l’arrelament social i l’adquisició d’un bon nombre de valors i actituds positives.

D’aquests valors podem esmentar els relacionats amb el treball en equip, la perseverança i l’esforç personal i col•lectiu, el respecte per un mateix i pels demés i l’acceptació de normes i principis de convivència imprescindibles per a la vida
en societat.

L’esport del futbol reuneix característiques que el fan idoni per a l’aprenentatge i integració dels valors a partir de la infantesa i l’adolescència.

Es tracta d’un esport d’equip amb una important dificultat tècnica, tàctica i física on el treball cooperatiu és de vital importància, per sobre de les individualitats o trets personals rellevants d’algun/a esportista.

El CF Penya Blanc i Blava vol que l’aplicació d’aquests valors, reflectits en el present Reglament de Règim Intern, serveixi per a un millor desenvolupament físic, social i ètic de tots/es els seus/ves integrants.

Finalment es pot dir que és una aspiració legítima el desitjar que els/les jugadors/es de les categories inferiors es preparin per a ocupar en el futur un lloc destacat en els equips amateurs del club.

Article primer:

  1. El present reglament intern entrara en vigor a partir de 1 de setembre de 2013. 
  2. El present reglament crea un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del Club.
  3. Totes aquelles persones que integren la disciplina del Club es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern.
  4. Correspon al Club, a traves de la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no es trobin en el present Reglament de Règim Intern.

Article segon:

  1. Es consideren normes d’aplicació subsidiàries, en els seus respectius àmbits, el Reglament General de la Federació Catalana de Futbol i l’Estatut del Directiu.
  2. Òrgans i col·lectius: La representació, govern i administració del Club correspon a la Junta Directiva, establint el funcionament dels seus equips esportius d’acord amb els següents òrgans i col·lectius:

a)Junta Directiva

b) Comissió Esportiva

c) Coordinadors/es esportius/ves

d)Entrenadors/es

e)Delegats/des

f) Jugadors/es

g)Pares/Mares/Tutors legals/Familiars en general

3. Amb les funcions i competències que aquest Reglament explicita, també es considerarà com a òrgan del Club la Comissió Disciplinària.

Article tercer: De la Junta Directiva

1. La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió del Club, assumint les funcions de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències que li encarreguen els Estatuts.

2. Les deliberacions de la Junta Directiva són sempre secretes, i els seus acords només es faran públics quan sigui imprescindible per al bon funcionament del Club.

3. En qualsevol cas, es rendiran comptes de tots els acords presos per la Junta Directiva davant l’Assemblea General de socis/òcies del Club.

4. El formar part de la Junta Directiva és incompatible amb el fet de rebre retribucions per part del Club.

4.1 El seu comportament, tant individual com col·lectiu, ha de ser sempre responsable. No han d’oblidar mai que són integrants del Club, al qual representen en tot moment, donant una imatge positiva del mateix.

Article quart: De la Comissió Esportiva

1. Serà l’encarregada de:

a) Fer el seguiment del programa esportiu. 

b)Marcar els criteris pedagògics. 

c) Gestionar tot allò relacionat amb els/les coordinadors/es esportius/ves, els/les entrenadors/es i els/les delegats/des. 

d) Proposar a la Junta Directiva el nomenament i el cessament d’entrenadors/es i de delegats/des. 

e) Resoldre les queixes de familiars o d’esportistes o qualsevol altre conflicte esportiu, llevat els de tipus disciplinari, que puguin existir durant la temporada, i que no hagin estat resoltes prèviament pel/per la Coordinador/a Esportiu/va.

2. La Comissió Esportiva està formada per:

a)El/la president/a de la Junta Directiva o el/la vicepresident/a en qui aquest/a delegui.

b) Els/les coordinadors/es esportius/ves.

c) Dos membres més de la Junta Directiva, escollits/des per acord de la mateixa

Article cinquè:
Dels/de les Coordinadors/es esportius/ves

1. El seu nomenament i cessament es produeix per acord de la Junta Directiva.

2. Seran els/les màxims responsables del seu àmbit esportiu, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Comissió Esportiva.

3. Els hi corresponen l’organització i la proposta de totes les activitats esportives que es realitzin, vetllant per la seva coordinació i el seu seguiment.

4. Les funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

4.1. Presentar cada temporada, a la Comissió Esportiva, per la seva aprovació posterior per part de la Junta Directiva, el projecte i programa esportiu.

4.2. Planificar i programar les competicions i activitats en les que participi el Club.

4.3. Elaborar els horaris i la distribució dels grups de treball, tenint en compte la programació de la resta d’activitats esportives, d’acord les directrius de la Comissió Esportiva.

4.4. Exercir el comandament del personal esportiu adscrit a l’organigrama establert.

4.5. Confeccionar els grups, equips, representats, etc. així com el nombre de jugadors per equip i nivells en les activitats a desenvolupar, en base al projecte i programació esportiva.

4.6. Participar activament en el control i seguiment, de la metodologia de treball vetllant per la seva coherència amb el projecte esportiu del Club per a la formació dels/de les esportistes i els/les entrenadors/es.

4.7. Supervisar les diferents competicions dels equips del Club, dins el seu àmbit.

4.8. Gestionar i programar les activitats esportives, actes esportius, socials, etc. en les que participin esportistes i equips del Club.

4.9. Supervisar l’inici puntual dels entrenaments, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals dels esportistes.

4.10. Controlar i gestionar els assumptes col·laterals a l’activitat esportiva, com la
utilització del material esportiu que es fa servir al llarg del procés d’entrenament i joc, tenint cura de la seva conservació i de la seva possible renovació.

4.11. Gestionar i, sis s’escau, resoldre les queixes de familiars o d’esportistes, o qualsevol altre conflicte esportiu del seu àmbit, llevat els de tipus disciplinari.

4.12. Gestionar la suplència d’entrenadors/es en cas d’absència o malaltia.

4.13. Assistir pedagògicament als/a les entrenadors/es, garantint una continuïtat en la tasca que realitzen durant la temporada.

4.14. Complir i fer complir el Reglament de Règim Intern, vetllant per la seva correcta aplicació.

4.15. Altres funcions que li siguin encomanades per la Junta Directiva i/o la Comissió Esportiva.

4.16. El seu comportament ha de ser sempre responsable. No ha d’oblidar mai que és integrant del Club, al qual representa en tot moment, donant una imatge positiva del mateix.

Article sisè:
Dels/de les Entrenadors/es

1. Són els responsables màxims dels equips que li són assignats.

2. El seu nomenament i cessament serà acordat per la Junta Directiva, a proposta de la Comissió Esportiva.

3. Els/les entrenadors/es han de ser conscients que pertanyen a un club, per la qual cosa:

a) Actuaran com a orientadors/es, desenvolupant una tasca tècnica i educativa.

b) Donaran les explicacions i els ensenyaments per tal que els/les esportistes creixin des del punt de vista esportiu (progrés futbolístic) i personal.

4. La tasca de formació i seguiment personal de l’esportista, delegada inicialment sobre els/les entrenadors/es, tindrà el suport en tot moment del/de la Coordinador/a Esportiu/va del seu àmbit.

5. Les funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

5.1. Aplicar la metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu del Club per a la formació dels esportistes, complint amb els criteris fixats pel/per la Coordinador/a Esportiu/va. 5.2. Tenir cura de tots i cadascun dels/de les jugadors/es, amb l’objectiu de prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l’esportista.

5.3. Controlar, estudiar i fer el seguiment del rendiment esportiu, l’evolució, l’aprenentatge de l’equip en general i de cadascun dels/de les esportistes en particular.

5.4. Ha de detectar, solucionar i/o comunicar al/a la Coordinador/a Esportiu/va, si s’escau, la problemàtica que hi pugui haver entorn al seu equip.

5.5. Portar un registre de les faltes d’assistència (justificada o no), puntualitat i incidències en el decurs dels entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.) essent el responsable de comunicar-ho al/a la Coordinador/a Esportiu/va.

5.6. Conèixer el Reglament de Règim Intern, concretament els seus valors i objectius generals, atès que tenen l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la seva responsabilitat.

5.7. Donar exemple en tot moment de conducta (indumentària, actitud de respecte pel contrari i els àrbitres, etc.) tant al recinte propi com en els desplaçaments.

5.8. Tenir sempre un comportament responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del Club, representant-lo en tot moment i donant una imatge positiva del mateix.

5.9. L’entrenament és l’eina que disposen, sota les pautes marcades pel/per la Coordinador/a Esportiu/va, per dur a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels esportistes.

5.10. Són responsables de complir i fer complir en els entrenaments les següents qüestions:

a) Control de l’assistència i la puntualitat dels/de les esportistes al seu càrrec, per tal de fer complir amb els horaris establerts.

b) Preparació i cura del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús del mateix.

c) Confeccionar el programa d’entrenament (exercicis, jocs, etc.) amb suficient antelació en base a la guia de treball prevista a la planificació esportiva.

d) El desenvolupament de l’entrenament es farà dins l’ambient educatiu, de motivació i d’esforç que sempre ha d’acompanyar als/a les jugadors/es del Club.

e) Controlar que la indumentària d’entrenament sigui la facilitada pel Club.

f) Controlar el vestidor, tant a l’arribada com a la finalització de l’entrenament, la seva tasca finalitza quan marxa el/la darrer/a esportista al seu càrrec.

5.11. Són responsables de complir i fer complir en els partits les següents qüestions:

a) Puntualitat i control d’assistència en el lloc de concentració establert, per tal de fer complir els horaris establerts.

b) S’exigeix que estiguin a les instal·lacions amb antelació suficient per la preparació de l’inici de partits i assignació de vestidors abans de començar a rebre els/les esportistes.

c) Control de vestidor, tant a l’arribada com a la finalització del partit, ja que la seva tasca finalitza quan marxa el/la darrer/a esportista al seu càrrec.

d) Control que la indumentària de partit (xandall i roba de competició) sigui la facilitada per l’entitat, i que és obligatòria per tot/a esportista.

e) El seu comportament en els partits de competició ha de ser sempre coherent amb els objectius fixats pel Club.

F) Exceptuant en el cas de les categories amateurs, procurarà de fer participar en el joc a tots/es els/les jugadors/es que ha convocat pel partit, en consonància a la filosofia del Club.

g) Els partits de competició és l’element bàsic de que disposa per fer que els esportistes valorin la importància del joc i del sentit de participació com a equip, per fomentar l’esperit de sacrifici i millora de superació personal i col·lectiva.

5.12. Tenen l’obligació d’assistir a les reunions de treball convocades pel/per la Coordinador/a Esportiu/va del seu àmbit, així com les convocades per la Comissió Esportiva.

Article setè:
Dels/de les Delegats/des

1. Els/les Delegats/es dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb l’entrenador/a per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits.

2. Són nomenats/des per la Junta Directiva, a proposta de la Comissió Esportiva.

3. A tots els efectes són els/les representants del Club en qualsevol partit que es disputi.

4. Les funcions bàsiques, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

a) Facilitar la tasca organitzativa de l’equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística, etc. i altres que li siguin encomanades per l’Entrenador/a, el/la Coordinador Esportiu/va i la Comissió Esportiva.

b) Representarà l’equip als partits que es disputin, essent l’enllaç entre el Club, el Club contrari i l’àrbitre o àrbitres assignats.

c) Els/les Delegats/des no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques de l’entrenador/a. En cas d’absència del/de la tècnic/a, el/la Coordinador/a Esportiu/va corresponent nomenarà la persona per a fer aquesta funció.

d) El seu comportament ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del Club, representant-lo en tot moment i donant una imatge positiva del mateix.

e) Comunicarà al/a la Coordinador/a Esportiu/va qualsevol incidència que s’hagi produït en un partit o en un entrenament.

f) Tindrà actualitzades les fitxes dels/de les seus/ves jugadors/es.

g) Haurà de controlar el contingut de l’acta arbitral, en especial el resultat, els canvis i les targetes.

h) En els partits en camp propi, serà el responsable de rebre i atendre als equips visitants i a l’àrbitre o àrbitres del partit i els hi indicarà quin vestidor tenen assignat.

i) Acompanyarà a
l’àrbitre o als/a les àrbitres des del terreny de joc fins al vestidor, tant al
descans del partit com a la fi del mateix, vetllant, si calgués, per la seva
integritat física.

j) És el responsable
de coordinar les sortides i els desplaçaments dels partits a camp contrari. k)
Els dies de partit, serà el darrer en sortir del vestidor i procurarà que ningú
s’oblidi la indumentària i que tots/es els/les jugadors/es siguin recollits, si
és el cas, pels seus pares o tutors legals.

Article
vuitè:
Dels/de les Jugadors/es

1. Adquireixen la
condició de jugadors/es del Club en el moment que s’inscriuen voluntàriament en
el mateix.

2. L’objectiu
fonamental dels/de les jugadors/es ha de ser el de formar-se com a persones,
físicament, socialment i moralment, mitjançant la pràctica de l’esport.

3. S’agruparan en les
diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu
del Club.

4. Els objectius
específics, els drets i les obligacions dins el seu àmbit són:

a) Assistir als
entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el
calendari esportiu, respectant els horaris establerts i el material esportiu.

b) Respectar als/a
les Entrenadors/es i el grup de treball assignat.

c) Caldrà comunicar l’absència a entrenaments
i competicions al/a la seu/va Entrenador/a i/o al/a la Coordinador/a
Esportiu/va, com a compromís de responsabilitat.

d) Obligatorietat per
a tots/es els/les jugadors/es d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i
competició) la indumentària corresponent.

e) És obligatori
dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica (sempre
que les instal·lacions ho permetin) ja que tenir una bona imatge, neta i
acurada, és primordial per a la imatge del Club.

f) El comportament de
tots/es i cadascun/es dels/de les jugadors/es ha de ser sempre responsable,
tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als
arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del
Club representant-lo en tot moment i donant una imatge positiva del mateix.

g) El comportament
dels/de les jugadors/es es regularà mitjançant allò indicat al Règim
Disciplinari que han de conèixer, respectar i complir.

h) Cal estar al
corrent de pagament de les quotes del Club. En cas contrari el/la jugador/a,
encara que participarà dels entrenaments del seu equip, no serà convocat a
partits oficials fins l’abonament de les quotes pendents. En situacions
atípiques o especials, la Junta Directiva determinarà les actuacions que calgui
dur a terme.

i) Quan un jugador/a
desitgi tramitar la baixa per abandonar l’entitat, haurà de sol·licitar i
motivar la seva petició davant l’entrenador/a i el/la Coordinador/a
Esportiu/va. En qualsevol cas, si té quotes pendents, no obtindrà la baixa fins
que aquestes hagin estat abonades.

j) Cap jugador/a
podrà entrenar o realitzar proves amb un altre club sense l’autorització
expressa de la Comissió Esportiva.

k) No utilitzarà, en cap cas, ni en els
entrenaments, ni en els partits, rellotges, polseres, anells, collars, pírcings,
gorres, viseres o altres objectes que puguin causar lesions, tant al/a la
portador/a, com als/les companys/es o als/a les adversaris/àries.

l) Els/les jugadors/es que vinguin abans de
l’horari establert, al partit o als entrenaments, s’han d’abstenir de jugar a
les instal·lacions amb pilotes, siguin pròpies o del Club. Tanmateix, No poden
accedir a les zones on d’altres equips estiguin entrenant o competint en aquell
moment.

Article novè:
Dels/de les Pares, Mares, Tutors/es
legals i Familiars en general

1. Els pares/mares, els tutors legals i la resta de familiars dels/de les jugadors/es, són una part
molt important i necessària pel correcte funcionament del Club per a poder
assolir els objectius educatius i esportius fixats.

2. En el moment que inscriuen voluntàriament als/a les seus/es fills/es o familiars a l’entitat, adquireixen els següents compromisos:

a) Procurar l’assistència dels/de les seus/es fills/es o familiars a tots els entrenaments i competicions.

b) Participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’entitat, respectant els horaris establerts i el material esportiu indicat prèviament pel Club.

c) El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, propi de la filosofia que promou el Club, tant en els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en tot moment respecte i educació vers als/a les jugadors/es, àrbitres, tècnics/ques i públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants del Club, representant-lo en tot moment, donant una imatge positiva del mateix.

d) Evitaran de realitzar comentaris tècnics o tàctics als/a les Entrenadors/es o esportistes en el decurs dels entrenaments i de les competicions.

e) Procuraran afavorir la participació activa dels/de les seus/ves fills/es o familiars (jugadors/es) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.

f) Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’entitat ha de dirigir-se al/a la Coordinador/a Esportiu/va, essent aquest/a l’encarregat/da de fer arribar la proposta en qüestió la Comissió Esportiva o, si fos el cas, a la Junta Directiva, tractant-se el tema amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.

g) Els pares/mares, tutors legals i familiars en general que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius que vol impulsar l’entitat, seran avisats formalment per la Junta Directiva, i en cas de reiteració en la seva actitud, podran ser objecte de sanció disciplinària.

h) És important que sàpiguen que la inscripció del/de la seu/a fill/a o familiar no inclou l’elecció d’equip o d’Entrenador/a. La inscripció inclou l’ensenyament i l’aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels/de les jugadors/es. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.

i) Està prohibida la seva entrada als terrenys de joc, la zona de vestidors o les banquetes, tant als entrenaments com als partits. 

j) Només es permetrà l’accés a la zona de vestidors, si s’escau, per a l’acompanyament dels/de les jugadors/es més petits/es, abans i desprès de l’entrenament i/o del partit.

k) Els pares, les mares, els/les tutors/es legals o els familiars en general dels jugadors/es més petits són els responsables d’acompanyar i recollir els/les seus/es fills/es o familiars abans d’iniciar el partit o l’entrenament, així com un cop finalitzat. En cap cas els jugadors/es més petits poden romandre sols a les instal·lacions del Club fora de l’horari d’entrenament o partit.

Article desè:
Del Règim Disciplinari

1. Els membres de la Junta Directiva en general, els/les Coordinadors/es Esportius/ves, i els/les Entrenadors/es en particular, tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte i la col·laboració constant i directa amb els pares, les mares, els/les tutors/es legals i els familiars en general dels/de les esportistes afectats/es.

2. El present Règim Disciplinari serà d’aplicació per a tots/es els/les membres que formen part del Club, inclosos els pares, les mares, els/les tutors/es legals i els familiars en general.

3. Les faltes són conductes o actes contraris als valors que ha definit el Club i que resulten perjudicials per al funcionament o la imatge del mateix.

4. Les faltes poden ser catalogades com a: lleu, greu o molt greu.

5. Es considera falta lleu:

a) Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu del Club.

b) Actitud passiva durant el transcurs d’entrenaments i/o competicions que alteri lleument el desenvolupament normal de les activitats del Club.

c) Petites mostres de desconsideració i/o incorrecció amb els membres del Club, equips contraris, àrbitres i espectadors, que donin una imatge negativa del mateix.

d) El deteriorament lleu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres del Club.

e) Incompliment de l’obligatorietat per part dels/de les jugadors/es i altres membres del Club d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li ha estat facilitada.

f) La comissió d’actes o qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de les activitats socials o esportives.

6. Es considera falta greu:

a) La reiteració (dos cops o més, en el decurs d’un mes natural) de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu del Club.

b) La reiterada i continuada falta de respecte amb els/les companys/es, entrenadors/es o altres membres del Club, així com qualsevol comportament incorrecte i/o manca de respecte de caràcter greu durant els entrenaments, competicions i desplaçaments, o als equips contraris, àrbitres, espectadors, etc.

c) El deteriorament greu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres del Club.

d) Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres del Club i/o altres que deteriorin la imatge del mateix. e) Les amenaces greus als membres del Club i/o altres que deteriorin la imatge del mateix.

f) Els actes deliberats i injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

g) La comissió de forma reiterada d’altres faltes lleus que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives i/o la convivència.

7. Es considera falta molt greu:

a) Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres del Club i/o d’altres que deteriorin la imatge del mateix.

b) L’agressió física o l’amenaça molt greu a membres del Club o d’altres clubs, així com a àrbitres, espectadors, etc. amb greu perjudici per la imatge del mateix.

c) El deteriorament molt greu, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres del Club.

d) La comissió de forma reiterada d’altres faltes greus que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats esportives i/o la convivència.

8. Sancions

8.1. Les faltes de conducta tipificades com a lleus podran ser sancionades pel/per la Entrenador/a i/o el/la Coordinador/a Esportiu/va.

8.2. La Comissió Disciplinària serà l’encarregada d’imposar les sancions per les faltes tipificades com a greus i molt greus.

8.3. La Comissió Disciplinària estarà formada per un/a vicepresident/a i dos/ues integrants més de la Junta Directiva, nomenats per acord de la mateixa.

8.4. Si l’afectat/da és un/a jugador/a, també formaran part de la Comissió Disciplinària el/la Coordinador/a Esportiu/va i l’Entrenador/a corresponents.

8.5. L’/la instructor/a de l’expedient disciplinari, assistirà a les reunions de la Comissió Disciplinària amb veu però sense vot.

8.6. En el cas dels/de les jugadors/es, la comissió d’una falta lleu comportarà una sanció consistent en un apercebiment, que pot ser verbal o escrit.

8.7. En el cas dels/de les jugadors/es, la comissió d’una falta greu comportarà una sanció mínima de tres dies naturals i màxima de trenta dies naturals d’exclusió d’entrenaments i de competició.

8.8. En el cas dels/de les jugadors/es, la comissió d’una infracció molt greu comportarà una sanció mínima de més de trenta dies naturals d’exclusió d’entrenaments i de competició, i essent la màxima l’apartament definitiu de l’entitat i la baixa immediata com a esportista.

8.9. En el cas dels pares, les mares, els/les tutors/es legals o els familiars en general dels/de les jugadors/es, es podrà prohibir l’accés a les instal·lacions del Club:

a) Per faltes lleus, fins a sis dies naturals.

b) Per faltes greus, des de set dies natural’s fins a trenta dies naturals.

c) Per faltes molt greus, des de més de trenta dies naturals fins a un any natural.

8.10. En el cas dels/de les socis/òcies del Club:

a) Per faltes lleus, prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club fins a sis dies naturals o suspensió dels drets socials fins a un màxim de trenta dies.

b) Per faltes greus, prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club des de set dies naturals fins a trenta dies naturals o suspensió dels drets socials de més de trenta dies i fins a un màxim de noranta dies.

c) Per faltes molt greus, prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club des de més de noranta dies naturals i fins a un màxim un any natural, o suspensió dels drets socials de més de noranta dies i fins a l’expulsió definitiva.

Article onzè:
Procediment sancionador.

1. No es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus, sense la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari.

2. La Comissió Disciplinària designarà un/a instructor/a per iniciar l’expedient d’ofici, el/la qual escoltarà les raons de l’Entrenador/a i/o del/de la Coordinador/a corresponent, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit de les faltes i l’elevarà en un termini màxim de cinc dies naturals a la Comissió Disciplinària.

3. Un cop rebut el trasllat de l’informe per la Comissió Disciplinària, s’iniciaran les actuacions
que es considerin adients per tal de decidir, en un termini màxim de cinc dies naturals, la seva tramitació o el seu sobreseïment, d’acord amb les circumstàncies que així ho aconselli.

4. Si es decideix la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’/la interessat/da, al/la jugador/a, als seus pares o tutors legals, a l’Entrenador/a i al/la Coordinador/a Esportiu/va, que podran presentar les al·legacions i/o les justificacions que estimin adients.

5. La resolució de l’expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de quinze dies naturals des de la data d’inici del mateix.

6. En el moment de resoldre l’expedient disciplinari i a efectes de graduar l’aplicació de la sanció que procedeixi, es tindrà en compte les circumstàncies concurrents.

7. La resolució de la Comissió Disciplinària es podrà recórrer davant la Junta Directiva abans de cinc dies des de la seva comunicació a l’/la interessat/ada.

8. La Junta Directiva s’haurà de pronunciar sobre el recurs abans de transcorreguts cinc dies des de la seva presentació.

9. La decisió final de la Junta Directiva davant un recurs sobre una sanció aprovada per la Comissió Disciplinària es considerarà ferma a tots els efectes.

10. En qualsevol cas, les resolucions d’obertura d’expedient, de sobreseïment, de sanció per falta greu o molt greu, i s’escau, de resolució de recurs, seran comunicades al/a la interessat/da per escrit, i en el cas de menors d’edat, a la seva família.

11. Pel que respecta als menors d’edat, s’informarà sempre a la família, tant del procés en general com de les diferents fases del mateix, a mesura que aquestes es vagin produint.

Disposició final

Aquest Reglament de Règim Intern serà
vigent a partir de l’1 de setembre de 2013.